AAA
Absolutoryjne obrady Rady Miejskiej w Starachowicach
Wtorek, 03 lipca 2018r. (godz. 08:56)

W miniony piątek tj. 29 czerwca w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego odbyły się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. Podczas sesji m.in. radni udzielili Prezydentowi Miasta Markowi Materkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za rok 2017, omówiono także przygotowanie obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz zbiorników wodnych do sezonu letniego.

Obrady rozpoczęto od dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Starachowice w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Starachowicach oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży. Uchwała została przyjęta 12 głosami - za, 1 - wstrzymującym się, przeciwko uchwale głosowały - 2 osoby z grona Rady.


W kolejnym punkcie obrad przeprowadzono procedurę absolutoryjną. Informację na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta Starachowice za 2017 rok przedstawił Prezydent Miasta Marek Materek. Prezydent również zaprezentował radnym informację na temat sprawozdania finansowego miasta Starachowice za 2017 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Starachowice za 2017 rok oraz informację o stanie mienia gminy Starachowice.
Następnie stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta przedstawił jej przewodniczący radny Janusz Garbarczyk, który odczytał również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Treść uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Starachowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2017 rok, a następnie treść uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2017 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik.

Radni Rady Miejskiej większością głosów za - udzielili Prezydentowi Miasta Markowi Materkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za rok 2017.
W dalszej części sesji dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krystian Sadza przedstawił informację na temat przygotowania do sezonu letniego: obiektów sportowo-rekreacyjnych, zbiorników wodnych - na terenie Starachowic w okresie wakacyjnym. Informację na ten temat zaprezentowała także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ewa Dróżdż.
Podczas dalszej części obrad radni przyjęli plan pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2018 roku oraz zapoznali się z planami pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na II półrocze 2018 r., Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Gospodarczej, Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Następnie odbyło się głosowanie nad projektami uchwał. Większością głosów za przyjęto uchwały w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego, zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok,
- udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2018 r. pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Zaczkiewicza 1, na rzecz dzierżawców,- zmiany uchwały Nr XVII/110/87 Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach z dnia 29 września 1987 r. w sprawie nadana nazw ulicom na terenie miasta Starachowice,
- ustalenia zasad pobierania dodatkowej opłaty na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej w Starachowicach,
- w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Starachowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie gminy Starachowice napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie gminy Starachowice napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej,
- zmiany Uchwały Nr XIII/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2018-2027,
- w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2018 r. pomocy rzeczowej w zakresie koszenia terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Starachowice.

Akceptacji radnych nie uzyskał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta. Na zakończenie obrad radni zgłosili interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Zgłoszone interpelacje wraz z odpowiedziami dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


źródło: UM w Starachowicach
video: TV Ratusz

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English