AAA
Zmiany w Gminnej Radzie Sportu
Czwartek, 24 listopada 2016r. (godz. 10:51)

Dominik Zuba został wybrany nowym zastępcą przewodniczącego Gminnej Rady Sportu. Wyboru dokonano na wczorajszym posiedzeniu starachowickiej rady.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Gminna Rada Sportu w Starachowicach ma od wczoraj nowego zastępcę przewodniczącego. Przez dłuższy czas na tym stanowisku był wakat. Poprzednim zastępcą przewodniczącego był Mirosław Niekłań, ale po cofnięciu rekomendacji przez KKS ASPN Juventa został on odwołany przez Prezydenta Miasta z członkostwa w Gminnej Radzie Sportu.


W jego miejsce powołany został kolejny reprezentant starachowickiej Juventy. Zarządzeniem Prezydenta Miasta członkiem rady został wówczas Dominik Zuba, na co dzień dyrektor sportowy KKS Juventa i członek Zarządu klubu.

Przez kilka miesięcy Gminna Rada Sportu działała bez zastępcy przewodniczącego. Wczoraj doszło jednak do spodziewanych zmian i w wyniku głosowania członków rady na tą funkcję został wybrany właśnie Dominik Zuba. Po zakończonym głosowaniu przewodniczący GRS Tomasz Serek pogratulował mu objęcia funkcji jego zastępcy.

Wtorkowe posiedzenie Gminnej Rady Sportu było również okazją do podsumowania ostatniego roku współpracy rady z władzami gminy. Obecny na spotkaniu Prezydent Miasta Marek Materek szczegółowo podsumował wypracowane przez członków rady stanowisko odnośnie kryteriów podziału środków finansowych dla stowarzyszeń i klubów sportowych oraz liczne postulaty dotyczące rozwoju sportu i kultury fizycznej w mieście.

- Dzisiejsze spotkanie jest okazją do podsumowania naszej całorocznej współpracy i odniesienia się do Państwa propozycji i wniosków. Po szczegółowej analizie wychodzi na to, iż Gmina Starachowice realizuje wnioski zgłaszane przez Gminną Radę Sportu, a sama rada spełnia swoje zadania jako organ doradczy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wprowadzenie nowych zadań publicznych, finansowanie sportu seniorskiego z promocji miasta czy uszczegółowienie kryteriów przyznawania dotacji to tylko nieliczne przykłady skutecznej realizacji zaplanowanych zadań. Wypracowane przez Państwa wnioski zrealizowaliśmy niemal w stu procentach. Kwestią, która czeka jeszcze na realizację jest sukcesywne zwiększanie środków finansowych przeznaczanych na sport w mieście - podsumował Prezydent Materek.

Rada sportu

Przypomnijmy, iż Gminna Rada Sportu organem opiniodawczym i doradczym organów Gminy Starachowice w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rada składa się z 16 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Starachowice. Kadencja Rady trwa 4 lata, jednakże każdorazowo upływa po upływie 3 miesięcy od zakończenia kadencji Prezydenta Miasta Starachowice.

Do zadań Rady należy między innymi:

1) opiniowanie:
- strategii rozwoju Gminy Starachowice w zakresie kultury fizycznej,
- projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
- projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- programów dotyczących rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Starachowice, w tym w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej i sportu,
- planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy Starachowice i dofinansowywanych przez Gminę Starachowice,

2) ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,

3) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA