AAA
Nauka może być tańsza
Wnioski na szkolne stypendia
Sroda, 24 sierpnia 2011r. (godz. 22:46)

Stypendia socjalne to pomoc dla niezamożnych rodzin polegająca na odzyskaniu części wydatków na naukę dzieci. Miesięcznie można dostać co najmniej około 73 zł zwrotu wydatków na podręczniki, dojazdy do szkoły, czy klasową wycieczkę. Formularze wniosków są już do pobrania w starachowickim Urzędzie Miejskim.

fot. Panthermedia

Stypendium socjalne przysługuje na uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem maluchów z klas "zerowych"), gimnazjalnych i średnich, zarówno publicznych, jak i prywatnych, a także na słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (publicznych i niepublicznych) oraz kolegiów pracowników służb społecznych.


O pomoc ma prawo wystąpić rodzic, dyrektor szkoły lub sam uczeń, pod warunkiem, że jest pełnoletni. Może ją otrzymać uczeń, którego rodzina przeżywa trudności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej choroby, wielodzietności, nałogów, czy niewydolności wychowawczo - opiekuńczej rodziców.

Jednak podstawą ubiegania się o wsparcie jest zmieszczenie się w kryterium dochodowym, które nie może przekroczyć 351 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Pod uwagę bierze się dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli konkretnie za sierpień danego roku.

W Starachowicach już można się zgłaszać po formularze wniosków stypendialnych. Druczki są dostępne od 16 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w tutejszym Biurze Obsługi Mieszkańców (na parterze) oraz w Referacie Pomocy Materialnej dla Uczniów (II piętro, pokój 227).

Można je też ściągnąć ze strony internetowej: http://bip.um.starachowice.pl/public/ klikając na zakładkę "ogłoszenia", potem na "rok 2011" i w końcu na "stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012". Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów należy złożyć w magistrackim Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie od 1 do 15 września br. W przypadku, gdy w rodzinie ucznia są bezrobotni będzie wymagane także zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Szkolne stypendium socjalne ma formę zwrotu kosztów poniesionych na edukację. Dlatego wnioskodawcy muszą zawczasu pomyśleć o gromadzeniu dowodów wydatków. Chodzi o faktury, rachunki imienne lub umowy kupna - sprzedaży. W szczególnych przypadkach dopuszczalne są oświadczenia napisane przez składającego wniosek. Co kwalifikuje się do refundacji? Traktująca o stypendiach ustawa z 2004 roku mówi ogólnie, że to koszty udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pozalekcyjnych i odbywających się poza szkołą.

Szczegółowy katalog ustalają komisje przyznające stypendia, więc w każdej gminie może to wyglądać inaczej. Ale najczęściej chodzi o zwrot wydatków na: podręczniki, przybory szkolne, stroje na lekcje wuefu, dojazdy do szkoły, pomoce naukowe do zajęć w kółkach przedmiotowych, bilety na klasowe wyjścia do kina, udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdy na "zielone", czy "białe szkoły".

Refundacja odpowiada wysokości stypendium, które nie ma odgórnie ustalonej stawki. O konkretnych kwotach decydują samorządy w swoich regulaminach. Muszą tylko przestrzegać ustawowych widełek, zgodnie z którymi miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa, niż 80% zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 do 18 lat, ani wyższa od dwukrotności tego świadczenia. Wspomniany zasiłek wynosi aktualnie 91 zł, więc minimalne stypendium refundujące wydatki to 72 zł 80 groszy, a maksymalne - 182 zł miesięcznie.

Więcej pieniędzy uczeń może dostać w szczególnych wypadkach losowych pogarszających jego sytuację materialną. Prezydent, burmistrz, lub wójt może wtedy, niezależnie od dochodów, przyznać mu zasiłek szkolny. To jednorazowa zapomoga w wysokości nie mogącej przekroczyć pięciokrotności zasiłku rodzinnego (czyli aktualnie 455 zł). Trzeba o nią wystąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od zdarzenia losowego.

(iwo)

Dołącz do grona fanów Portalu Wirtualne Starachowice na Facebooku!

REKLAMA