AAA
Akcja Zima 2018/2019
Sroda, 09 stycznia 2019r. (godz. 12:22)

Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach na temat zimowego utrzymania dróg, chodników oraz gminnych ciągów pieszych na sezon zimowy 2018/2019.

fot. źródło: UM w Starachowicach

1. Ręczne utrzymanie czystości i porządku na wybranych ciągach pieszych - około 27 500 m2

Wykonawcą jest Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych Henryk Pryciak ze Starachowic.


Wykonawca realizuje usługę zachowując niżej określone standardy utrzymania ciągów pieszych:
Odśnieżanie lub likwidację śliskości zimowej rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub stwierdzeniu śliskości.
Odśnieżanie i likwidacja śliskości polega na ciągłej, ręcznej pracy pracowników wyposażonych w odpowiednie narzędzia, wykonujących czynności usuwania z nawierzchni ciągów pieszych, schodów oraz zjazdów dla wózków dziecięcych i inwalidzkich: śniegu, lodu, błota pośniegowego oraz posypujących nawierzchnię tych ciągów komunikacyjnych piaskiem. W miejscach oznakowanych przejść dla pieszych należy likwidować powstające w wyniku odśnieżania jezdni ulic "bandy" śniegowe.
Utrzymanie czystości i porządku na wybranych ciągach pieszych, w czasie trwania akcji biernej, polega na codziennym usuwaniu i unieszkodliwianiu zebranych z ich całej powierzchni śmieci i innych odpadów, w tym nadmiaru piasku zgromadzonego w wyniku usuwania śliskości.

2. Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych

Wykonawcą jest MICRON Sp.z o.o. z Kielc.
Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych na terenie miasta Starachowice realizowane będzie w ilości około 42 km. Tak jak w poprzednich sezonach miasto zostało podzielone na dwie Strefy:
Strefa I miasta obejmuje teren na południe od rzeki Kamiennej, Osiedle Orłowo oraz chodniki we wschodniej części miasta tj. ul. Zgodna i Krańcowa.
Strefa II miasta obejmuje teren na północ od rzeki Kamiennej.
W planowanym sezonie zimowym Gmina Starachowice będzie odśnieżała chodniki należące do Powiatu Starachowickiego.
W warunkach przetargowych ustalono następujące wymagania sprzętowe niezbędne do zimowego utrzymania chodników Strefa I i II osobno dla każdej Strefy:
miniciągniki lub ciągniki rolnicze wyposażone w pługi do odśnieżania o szerokości minimum 1,5 mb, piaskarki lub rozrzutniki piasku oraz telefony komórkowe - 3 szt,
ładowarka (w przypadku realizacji zamówienia przez jeden podmiot dopuszcza się posiadanie jednej ładowarki).

3. Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych

Wykonawcą jest P.B. MALIBUD Zbigniew Malicki ze Starachowic.
Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Starachowice realizowane będzie w ilości około 130 km.
W warunkach przetargowych ustalono następujące kolejności i standardy zimowego utrzymania jezdni:
a) Standard I zimowego utrzymania - pierwsza kolejność zimowego utrzymania.
Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości.
Odśnieżanie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei.
Likwidacja śliskości zimowej następuje poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.
b) Standard II zimowego utrzymania - druga kolejność zimowego utrzymania.
Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I standardem zimowego utrzymania.
Odśnieżanie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei.
Likwidacja śliskości zimowej następuje poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.
c) Standard III zimowego utrzymania - trzecia kolejność zimowego utrzymania
Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I i II standardem zimowego utrzymania.
Odśnieżanie na całej długości jezdni a posypywanie tylko na skrzyżowaniach z drogami, torami kolejowymi, na odcinkach o nachyleniu większym niż 4%, na przystankach autobusowych i ewentualnych innych miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.
W zakresie potencjału technicznego wymagane jest dysponowanie:
piaskarkami szt. 5 na samochodach ciężarowych wyposażonych w pługi do odśnieżania (typ średni - szt. 3; typ lekki - szt. 2), oraz telefony komórkowe. Zamawiający dopuszcza zastąpienie 1 szt. piaskarki - solarką; ciągnikami szt. 2 wyposażonymi w pługi do odśnieżania, piaskarkę lub rozrzutnik piasku, do zimowego utrzymania wąskich ulic i dróg,
ładowarką.

Od 01.11.2018 r. w Urzędzie Miejskim prowadzone są całodobowe dyżury Straży Miejskiej zadaniem której jest koordynacja działań na terenach zarządzanych przez gminę oraz przekazywanie wniosków i interwencji mieszkańców odpowiednim zarządcom dróg lub osiedli.

Telefon Straży Miejskiej: 41 273 82 66.
Zadanie prowadzone przez Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
tel. 41 273 82 32 (Monika Lucińska).

Drogi niepozostające w zarządzie Gminy Starachowice:

1. Drogi Krajowe - Rejon Dróg Krajowych


- tel. 41-273-32-58 (od godz 7.00 do 15.00)
- tel. 41-273-61-70 (od godz 15.00 do 7.00)

- Kielecka
- Aleja Niepodległości
- Ostrowiecka

2. Drogi Wojewódzkie - Obwód Drogowy Słupia Nowa

- tel. 41-317-74-63 tel. kom. 606-383-409

Kardynała Wyszyńskiego
Aleja Armii Krajowej
Bankowa
Kaczyńskiej
Radomska /od 1-go Maja - Krzosa do granic miasta/.

3. Drogi Powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych

- tel. - 41-273-02-27

- Iłżecka /od Targowej do granic miasta/
- Długa
- Zgodna
- 6-go Września /od Miodowej do Nowowiejskiej/
- Nowowiejska
- Miodowa /do al. Wyzwolenia do 6-go Września/
- Radomska /od Kieleckiej do 1-go Maja/
- Piłsudskiego /od Dworcowej do Hutniczej/
- Oświatowa
- Szkolna
- Majówka
- Leśna
- Kolejowa
- Spółdzielcza
- Targowa
- Benedyktyńska
- Dworcowa
- Hutnicza
- Warszawka

4. Drogi wewnętrzne

- SSM - tel. 41-275- 63- 40
- SMLW "WANACJA" - tel. 41-273-39-10

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English