AAA
Ostatnie w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach
Piatek, 25 grudnia 2015r. (godz. 22:11)

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 29 grudnia 2015 r. - godz. 9:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.


3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2015 r.
5. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami
a) zapytania do wystąpienia.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Starachowicach na I półrocze 2016 roku.
7. Plany pracy Komisji stałych RM na I półrocze 2016 r.
a) Komisja Finansów i Budżetu,
b) Komisja Gospodarcza,
c) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu,
d) Komisja Rewizyjna.

8. Projekt budżetu Gminy Starachowice na 2016 rok.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej (bez załączników) wraz z uzasadnieniem Prezydenta Miasta,
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącej projektu budżetu,
c) odczytanie opinii i wniosków stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu,
e) debata - w tym dyskusja nad wniesionymi poprawkami do projektu budżetu i ich przegłosowanie,
f) głosowanie uchwały budżetowej.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2016-2025.
a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starachowice na lata 2016 - 2025,
b) głosowanie,

10. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Starachowice:
a) projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Starachowice Panu Józefowi Kowalskiemu.

11. Pozostałe projekty uchwał.
1) w sprawie zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej - w celu osiedlenia na terenie Miasta Starachowice,
2) w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok,
3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok,
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2015-2025 (z późn. zm.),
5) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na 2016 rok,
6) w sprawie trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
7) w sprawie uchwalenia "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Starachowice",
8) w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Starachowicach przy ul. Bugaj.

1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
2. Odpowiedzi na interpelacje.
3. Komunikaty.
4. Zamknięcie obrad.źródło: Urząd Miejski w Starachowicach

REKLAMA