AAA
Konsultacje w sprawie biogazowni
Wtorek, 26 lipca 2016r. (godz. 15:42)

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek ogłasza konsultacje w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej budowy bioelektrowni / biogazowni w Starachowicach. Termin na zapoznanie się z dokumentacją sprawy i składanie ewentualnych uwag mija 12 sierpnia.

Prezydent Miasta Starachowice działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że inwestycja


pn. "Budowa bioelektrowni / biogazowni o mocy elektrycznej i gazowej do 10 MW realizowanej na działkach nr ew. 7/44, 7/45, 7/46, 7/47
przy ul. Radomskiej w Starachowicach"
wymaga ponownego udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z pełniejszym materiałem dowodowym.


Wobec powyższego zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od dnia 14.07.2016 r. do 12.08.2016 r.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami udostępnione będą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, ul. Radomska 45, pok. 215 w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi można składać w ww. terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 pok nr 1.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Starachowice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA