AAA
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. J. Pazdura w Starachowicach
Wtorek, 12 czerwca 2018r. (godz. 16:43)

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach.

I. Nazwa i adres jednostki:

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach


ul. Wielkopiecowa 1
27-200 Starachowice
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
Wymiar etatu 1.
III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
e. wykształcenie wyższe,
f. minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni na stanowisku związanym z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej,
g. posiadanie dobrej znajomości przepisów:
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o muzeach
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy kodeks pracy,
- przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych,
- Statutu Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach,
- Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.
h. dobra znajomość obsługi komputera,
i. umiejętności organizacyjne i zarządzanie czasem,
j. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
k. umiejętność działania pod presją czasu,
l. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność w realizacji zadań.
IV. Wymagania dodatkowe:
a. umiejętność kierowania zespołem zdolności organizacyjne i menadżerskie,
b. doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych,
c. doświadczenie w organizowaniu wystaw i imprez kulturalnych.
d. dyspozycyjność i odpowiedzialność.
V. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należy między innymi:
a. zarzadzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b. kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
c. nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem i majątkiem Muzeum,
d. nadzór nad kształtowaniem programu wystawienniczego oraz realizacją ekspozycji na odpowiednim poziomie merytorycznym,
e. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi Muzeum,
f. poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej Muzeum,
g. dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy,
h. przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
i. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń.
VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a. praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie,
b. praca w zespole,
c. narzędzia pracy: sprzęt komputerowy.
VII. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. CV z podaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
c. pisemna autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach na okres 2 lat od objęcia stanowiska dyrektora Muzeum,
d. kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
e. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
f. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
i. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych zawartych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych złożonych w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".
Dokumenty wymienione w pkt. VII lit a-c i lit. f-i powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Dokumenty wymienione w pkt. VII lit. d i e powinny być własnoręcznie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
VIII. Dokumenty dodatkowe
Do oferty mogą być dołączone: referencje, rekomendacje i opinie czy inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie.
IX. Termin i miejsce składania wniosku o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami:
Wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice - sekretariat Starosty (I piętro pokój 114) z dopiskiem "NABÓR NA STANOWISKO - "Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.
Termin składania dokumentów: do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 1500.
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Starachowicach po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
X. Inne informacje:
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 14 sierpnia 2018 r.
Przed powołaniem kandydata wyłonionego w trakcie konkursu na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno - finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania - zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia umowy o której mowa wyżej przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
Wyłoniony w drodze konkursu kandydat na stanowisko dyrektora Muzeum zostanie zatrudniony na okres 5 lat na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Kandydaci na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzem im. Jana Pazdura mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno - finansowymi Muzeum (Statut, Regulamin organizacyjny Muzeum, sytuacja finansowa za 2017 r., wysokość dotacji na 2018 r.)
w Wydziale Promocji, Kultury i Informacji o Powiecie w Starostwie Powiatowym
w Starachowicach (III piętro pok. 310) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 41 276-09-42.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczanie na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.spstarachowice.bip.doc.pl) przez okres co najmniej trzech miesięcy.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności.


Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Starosta Starachowicki z siedzibą w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (41 276-09-00) adres mail starosta@powiat.starachowice.pl
PRZEDSTAWICIEL AMINISTRATORA OCHRONY DANYCH
Nie dotyczy
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W Starostwie Powiatowym w Starachowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mail iod@powiat.starachowice.pl, tel. 041 276-09-21 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywało tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
OKRES PRZECHOWYWANIE DANYCH
Dane osobowe kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego wyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały zamieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego; dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być osobiście odebrane przez zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone komisyjnie przez Komisję Rekrutacyjną).
PRAWNIE UZASADNIONY INTERES
Nie dotyczy
PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. /Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
KONSEKWENCJE NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art. 221kodeksu pracy, art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych), a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
ZAUMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Przewodnicząca Zarządu
Danuta Krępa

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English