AAA
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
Sroda, 27 marca 2019r. (godz. 09:04)

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłasza nabór na stanowisko Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.

fot. Małgorzata Zatorska

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- wykształcenie wyższe,


Agencja Reklamy Marecki.name

- minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w postaci zakazu pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- posiadanie szczególnej znajomości przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych, Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Muzeum przyrody i Techniki.

Termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia 2019r o godz. 15:00. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć klikając tutaj

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English