AAA
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku
Piatek, 02 stycznia 2015r. (godz. 08:36)

Do dnia 21 stycznia 2015 roku należy składać kompletne oferty na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Starachowice organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w przyszłym roku.

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie:


- kultury,Organizacje pozarządowe
- kultury fizycznej i sportu,
- turystyki,
- ochrony i promocji zdrowia,
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałaniu patologiom społecznym,
- rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
- przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Szczegółowe warunki dotyczące otwartego konkursu ofert znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń → Współpraca z NGO, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 lub kliknij w tym miejscu.

Kompletne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1, parter) do dnia 21 stycznia 2015 roku (środa) do godziny 15.30 - osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową - rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły we wskazanym terminie składania ofert.

REKLAMA