AAA
Starachowice walczą ze smogiem
Poniedzialek, 08 stycznia 2018r. (godz. 09:31)

Montaż systemu do badania czystości powietrza, wymiana autobusów komunikacji miejskiej, likwidacja tradycyjnych źródeł ogrzewania, oraz informowanie i edukowanie tak m.in. Gmina Starachowice w trosce o poprawę czystości powietrza walczy ze smogiem. Pomocne w tym mają być także dopłaty udzielane z budżetu miasta dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania w domach i zastępujących tradycyjne piece węglowe systemami proekologicznymi. Działań służących walce z problemem niskiej emisji w Starachowicach, jak zapowiada Prezydent Miasta Marek Materek będzie znacznie więcej.

- W tym roku, jeszcze przed zakończeniem sezonu grzewczego, chcemy uruchomić system związany z montażem czujników pokazujących czystość powietrza na terenie naszego miasta. - mówi Prezydent Marek Materek - Docelowo chcemy, aby tych czujników było około 10 sztuk, rozmieszczone zostaną one w różnych częściach miasta. Chcemy, aby mieszkańcy mieli świadomość tego - jakiej jakości powietrzem oddychamy w Starachowicach i że musimy wspólnie dbać o jego czystość. Koszt zakupu jednego czujnika to około 2 tys zł. brutto. Wdrożenie i serwisowanie całego systemu do badania czystości powietrza - to około 70 tys zł. Dodatkowo zobowiązałem strażników do wzmożenia działań informacyjnych, skierowanych do mieszkańców miasta, a dotyczących tego, jak należy palić w piecach na paliwo stałe, aby jak najmniej zanieczyszczeń przedostawało się do atmosfery.


Jak wynika z informacji Straży Miejskiej wciąż wiele osób pali śmieci na podwórkach lub w domowych piecach. Blisko tysiąc kontroli posesji przeprowadzonych przez strażników w ubiegłym roku potwierdziło, iż nie wszyscy zdają sobie sprawę ze szkodliwości swojego postępowania. Prowadzone przez strażników działania mają na celu uświadomienie mieszkańcom jak bardzo szkodliwe jest wprowadzanie do atmosfery substancji pochodzących ze spalania śmieci.

Z gminnych funduszy zakupiono dwa specjalne piece w celu edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego rozpalania. Podczas organizowanych spotkań strażnicy informują mieszkańców o tym - jak palić i czym palić, aby jak najmniej zanieczyszczeń przedostawało się do atmosfery.

- W najbliższym czasie takie pokazy edukacyjne prowadzone przez strażników, dzięki współpracy z proboszczami, odbędą się w parafiach - 21 stycznia na osiedlach Łazy i Trzech Krzyży. - informuje prezydent - W kolejnych terminach na osiedlach Orłowo, Południe i Wzgórze. Zaplanowano także spotkania strażników z uczniami szkół średnich, podczas których wyświetlony zostanie film instruktażowy.

Działania edukacyjno - informacyjne prowadzi także Zakład Energetyki Cieplnej, organizując tzw. "lekcje ciepła" połączone ze zwiedzaniem ciepłowni. Ponadto rokrocznie do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączeni zostają nowi odbiorcy indywidualni i przedsiębiorstwa. W ub. roku na zmianę systemu ogrzewania zdecydowała się np. Prokuratora Rejonowa.

"Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice"

Gmina Starachowice poszukuje także możliwości wsparcia funduszami zewnętrznymi działań prowadzonych na rzecz poprawy jakości powietrza i likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

- Złożyliśmy wniosek na "Budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice", który już przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Wartość ogółem to 4,3 mln, wysokość dotacji to 2,3 mln zł. Dofinansowanie wynosi 60%. - mówi Prezydent Miasta - Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na budynkach mieszkalnych, gospodarczych na terenie gminy Starachowice.

Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynku oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 792,09 ton równoważnika CO2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE to 96 sztuk, a jednostek wytwarzania energii elektrycznej to 173 sztuki.

"Bezemisyjny transport publiczny"

- Starachowice jako jedyne miasto w województwie świętokrzyskim uczestniczy w programie Bezemisyjny transport publiczny". Jesteśmy jednym z 26 samorządowych partnerów programu w kraju. - informuje Prezydent Marek Materek - Informacją niesamowicie pozytywną jest to, że dzięki uczestnictwu w wymienionym projkecie możliwy będzie zakup autobusów elektrycznych ze 100% dofinansowaniem. Kwestia otwarta czy będzie to jeden autobus czy kilka czy kilkanaście. Dla nas każda sztuka przy takim dofinansowaniu będzie ogromnym sukcesem.

Umowę na dofinansowanie zakupu autobusów bezemisyjnych dla miast uczestniczących w programie zawarły Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2,2 mld zł na ten cel będzie pochodziło ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz NFOŚiGW, który uruchomi Program Priorytetowy Gepard II.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Gmina Starachowice złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek na pozyskanie funduszy w celu podpięcia do miejskiej sieci budynków Kolonii Robotniczej, znajdujących się na terenie objętych rewitalizacją, co ma wpływ na wysokość dofinansowania. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap IV. Wartość projektu to 18 mln, wysokość dotacji stanowi 95%, tj. 17 mln.

- Projekt zakłada głęboką termomodernizację 10 budynków wielorodzinnych należących do Gminy Starachowice, zlokalizowanych na terenie Osiedla Wzgórze. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - W zakresie projektu jest również budowa sieci, która połączy osiedle z główna linią sieci cieplnej. Gmina posiada audyty energetyczne oraz ekspertyzy techniczne 10 budynków, opracowane w ramach projektu "Starachowice OD nowa". Pozostała część dokumentacji została zlecona do opracowania i będzie sfinansowana również z projektu ministerialnego. Planujemy, dzięki podłączeniu tych budynków do sieci cieplnej, likwidację ok. 120 źródeł ciepła na paliwo stałe.

"Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego"

W ramach projektu "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" zakłada m.in.: zakup 10 sztuk ekologicznych niskopodłogowych autobusów spełniających normę Euro 6 wyposażonych w automaty do zakupu biletów oraz monitoring.

Kolejnym działaniem aby zmniejszyć korki, a tym samym emisję szkodliwych gazów do atmosfery jest budowa nowych dróg. Przyczynić do tego mają się takie inwestycje jak m.in. budowa łącznika Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną oraz budowa Nowej Moniuszki jako kolejnej drogi komunikacyjnej z osiedlem Południe.

Program ograniczenia niskiej emisji

Gmina Starachowice realizuje Programu Ograniczania Niskiej Emisji, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania paliw w sektorze komunalno - bytowym. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na paliwa, w szczególności te charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami emisyjności.

- Mieszkańcy Starachowic mają możliwość uzyskania dotacji celowej z gminnego budżetu na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania lub zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych. Dofinansowaniu podlega tylko jedno z ww. przedsięwzięć. - informuje prezydent - Kwota jaką możemy uzyskać w przypadku zmiany systemu ogrzewania wynosi 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 2.000 zł, natomiast w przypadku montażu i zakupu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych również 30%, nie więcej niż 2500 zł. W ubiegłym roku do urzędu wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 11 tys 249 zł.

Dodatkowo Gmina Starachowice współpracuje, na mocy zawartego porozumienia, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy realizacji programu "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim". Programu "ZORZA" skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, osób indywidualnych i dotyczy on dofinansowania do kosztów wymiany pieców grzewczych na nowoczesne, sprawniejsze i ekologiczne urządzenia. Do pomocy mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków oddelegowano pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Program "ZORZA" współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 2.5 mln. zł.źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English